95114.m00093

Species: T.vaginalis
Alias: 95114.m00093, TvagK1028
External Links:
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMK-Unique

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
95114.m00093.AA Protein None 267 None Fasta, JSON
95114.m00093.kin_dom Protein Kinase Domain None 217 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of 95114.m00093.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
S_TKc 95114.m00093.AA S_TKc 1-261 20 5.3e-22 80.33 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 1-261
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 20% (57 aa)

MFLGDLLDCGHEGEVYDAVYMG-CQGYCAKKVPENKKYTLEMSQYIYNLVNSEFFIPCYGILYNDGDPCLVMKRAAG---TLVDFIENPSY----FGLHY
 ..... | |.|| .. . . . |... ..  |.. |  . .. . .|.. .. .. ..|| . |  .| |.|.. .  |... 
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK--EHIRREIQ--ILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGLRFPFPE

EDLDILLYQTALALKQLKDHNLYWGDLKLQNILVDSFVPRAYICDFGSAKFLNNCVVEEGDVFTELYKAPEVVKGAIVTP-QADLFSFGVMIYIAKVMAP
 .  ..||...||. . .|.  ||| .|||.|.  . |||||.|..|     . | | ||||.   .. .| |.|...|. . |
-HARFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDE---HIKICDFGLARQL------TTFCGTPWYMAPEVL---GYGKCKCDWWSCGCILYEMLCGYP

PFTVSDDFPQYDGSEEDCQLREEACMYKLNTERDKFKFLDCDCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLN-------SRFF
||          ... |.|.     . .. ... .||..||..|.|. ..|.     .|
PFP------------------QMQMMFKKIG--------SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPWF

Kinase 95114.m00093.AA Ciliate-E2 76-261 18 1.7e-21 70.51 In-house 119-365 (365) Show / Hide
Range on Protein: 76-261
Range on HMM: 119-365/365
Sequence Identity: 18% (49 aa)

GTLVDFIENPSYFG----------LHYEDLDILLYQTA--------------LALKQLKDHN-LYWGDLKLQNILVDSFVPRAYICDFGSAKFLNNC---
|.| |.|.| . .      ..| ..| ...        |||. |. |   |.|..|||.    |.||| .|.....  
GDLFDYIKNNKKKRNHEIEKDKYFTEKEIKYIMKQILQGFKTKAEFYIACIILALEYLHSKNNIIHRDIKPENILF------IKIIDFGLSKKYDDDNQN

---------VVEEG---------------------DVFTELYKAPEVVK---------GAIVTPQADLFSFGVMIYIAKVMAPPFTVSDDFPQYDGSEED
      . .           . | |.|||...     .  . ..|..|.||..|.   |||        
RTHKQQCKWYMF-KNDTSRTPGYMDQIIQQNMFNTICGTPGYMAPEILNGKKYDNQQKQKGYDYKCDIWSLGVILYEMLFGKPPF---------------

CQLREEACMYKLNTERD------------KFKFLDCDCQELLIN----CLKVDPRERWT-IEDVLNSRFF
 |  . | .... .       ..| .. .|. |. .  .|..|| .| | .|..|| .|
-QQQIKQCKIDFPCPEWQKDTQCIQCKWKSWKKWSQECKDLIKKFGKRMLQKDPEKRITGWEQILNHPWF

Kinase 95114.m00093.AA CAMK 118-261 22 2e-17 52.06 In-house 204-425 (425) Show / Hide
Range on Protein: 118-261
Range on HMM: 204-425/425
Sequence Identity: 22% (50 aa)

DLKLQNILVDSFVP----------------RAYICDFGSAKFLNN---------CVVEEGD----------------VFTELYKA-PEVVKGAI------
|||. |||.|. .          |.||| |....     . .|         . | | | |||..|    
DLKPENILLDDNNDDSDPVEHDEIFDWNNNNIKIIDFGFANKFDPGENNFMCSDYKGGE-MHNQWTTPTEGQKMKTFCGTPEYMAAPEVLNGKGHCNMQN

--------VTPQADLFSFGVMIYIAKVMAPPFTVSD--DFPQYDGSE----EDCQLREEACMYKLNTERDKFK--------------------FLDCDCQ
    ..|..| | ||. || . ||| .. . .. | |  .| .| | . | . . ..|.          |.. .|.
ATDEEKPYYGPKCDMWSCGVILYIMLCGYPPFYGDCDNEICE-D--EWIGMNDYELFEKIMKGKYDFPPPYFSPISCNYGPEWWDDISDEFHHFVSQECK

ELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRFF
 |. ..|.||| .|.|||..|| ..
DLIRKMLQVDPEKRMTIEQCLNHPWM

Kinase 95114.m00093.AA Ciliate-E2-Unclassified 98-261 20 1.8e-14 46.65 In-house 148-352 (352) Show / Hide
Range on Protein: 98-261
Range on HMM: 148-352/352
Sequence Identity: 20% (43 aa)

LLYQTALALKQLKDHN-LYWGDLKLQNILVDSFVP--RAYICDFGSAKFLNNCVVEEGD-----------------VFTELYK----APEVVKGAIVTPQ
...| ..|..|  |   |.|..|||.|.   . |.|||..|...... .. .         . | |.  |||| .|   .
YFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENILFDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQQNNNCD-TNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHS

----ADLFSFGVMIYIAKVMAPPFTVSDDFPQYDGSEED------------CQLREEACMYKLNTERDKFKF------LDCDCQELLI----NCLKVDPR
  .| .|.|| .|    . .  .| || ..|.       . .  .. |.. .||..   .. .....   .||..| 
KAYKCDIWSLGVILY--------EMLFGYYPFYDNNCEQHQQLITQWINNAYRKQLYQNIKQKNIQFPKFPWQQIPKHWSPEAKDFINDLLQKMLKKNPN

ERWTIEDVLNSRFF
.| |.|..|| .|
KRITFEQILNHPWF

Pkinase 95114.m00093.AA Pkinase 44-185 24 4.4e-12 43.79 Pfam 52-204 (293) Show / Hide
Range on Protein: 44-185
Range on HMM: 52-204/293
Sequence Identity: 24% (39 aa)

YIYNLVNSEFFIPCYGILYNDGDPCLVMKRAAG-----TLVDFIE---NPSYFGLHYEDLDILLYQTALALKQLKDHNLYWGDLKLQNILVDSFVPRA--
.| . .|... . .|.. ........|| . |   | |.|.  . .. . ....  .||.. .|. . ...  |||..|||.|  .  
QIMKRLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRHGCFY-FSEWECKFYMYQILRGLEYCHSMGIIHRDLKPENILID-NNGHIDA

--YICDFGSAKF--LNNCVVEEGDVFTELYKAPEVVK-GAIVTPQADLFSFGVMIYI
  |||||.||. . | .  . . | | ||||.. |  .| .| .|.|...|.
CVKICDFGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMWSCGCILYE

Kinase 95114.m00093.AA RSK 118-261 22 2e-11 38.4 In-house 129-278 (278) Show / Hide
Range on Protein: 118-261
Range on HMM: 129-278/278
Sequence Identity: 22% (36 aa)

DLKLQNILVDSFVPR---AYICDFGSAKFLNNCVVEEGD-----VFTELYKAPEVVK----GAIVTPQADLFSFGVMIYIAKVMAPPFTVSDDFPQYDGS
|||. ||| |.     ..||| .| .  . ...   ..| | |||..|  .  . ..|..|.|| .|  . .|||. ..|    
DLKPENILYDDES-NEGHIKLTDFGFCKQF---RCDHNQWTMTFCYTIEYMAPEMLKRANQQGGHDKACDWWSLGVLMYEMLTGCPPFQGPND-------

EEDCQLREEACMYK--LNTERDKFKFLDCDCQELLINCLKVDPRERWT-----IEDVLNSRFF
.  .. . . | |. ... ..| ....|. .|..|| |..   .|..... .|
NNRKEIMKRIQKGKFSLTMPNW--QYLSQEAKDLIRKMLHRDPHKRLGCGPQDAEEIKQHPWF

Kinase 95114.m00093.AA CAMKL 118-261 23 5.7e-11 31.1 In-house 152-297 (297) Show / Hide
Range on Protein: 118-261
Range on HMM: 152-297/297
Sequence Identity: 23% (36 aa)

DLKLQNILVDSFVP-RAYICDFGSAKFLNNCVVEEGDVF-----TELYKAPEVVKG-AI--VTPQADLFSFGVMIYIAKVMAPPFTVSDDFPQYDGSEED
|.|. |||.|.   . |.||| . . .|.. .|. .   . | |||...|    |..| | ||. |  . . ||  .. .   |
DIKPENILLDENGNNNIKIIDFGFSNMYRPCIFGPGQKLKTFCGSPPYMAPEIFQGNNKPYDGPKVDIWSCGVILYAMVCGYLPFDDDTYN-K---QGKD

CQLREEACMYKLNTERDKFKFLDCDCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRFF
.. ...  .. .. ....... ||. |.  |.|.| .| ||....| ...
NI-YLYWKIMCG-YYPPIWYHVS-DCRDLIRKMLQVNPEKRPTIHQIMNHPWM

Kinase 95114.m00093.AA ULK 118-184 25 2.3e-10 32.48 In-house 155-247 (329) Show / Hide
Range on Protein: 118-184
Range on HMM: 155-247/329
Sequence Identity: 25% (24 aa)

DLKLQNILVDSFVPR-----------AYICDFGSAKFLNNC----VVEEGDV------FTELYKAPEVVK----GAIVTPQ-ADLFSFGVMIY
|.|.||||.. .|      . |.||| ||...|   ..  |    | || ||....  .  .  .|..|.|...|
DIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNDNMEQQMMMTCVNEKRLCGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFY

Kinase 95114.m00093.AA Ciliate-E1 105-177 26 4.9e-10 29.32 In-house 121-202 (202) Show / Hide
Range on Protein: 105-177
Range on HMM: 121-202/202
Sequence Identity: 26% (22 aa)

ALKQLKDHNLYWGDLKLQNILVDSFVPRAYICDFGSAKFLNNCVVEEG--DVFTELYKAPEVVK--------GAIVTPQADLF
.| .|...|.. .|.| ||||.... . .|||| .|||.|  ..  . .|. |. ||...     ... . |..
GLIELHQYNIIHRDIKPQNILINNQ-GNYVYCDFGISKFLKNNQNQQCQYKGYTHYYYPPEQYNCPEQEHNKNQKINYKSDIY

Kinase 95114.m00093.AA ULK 118-184 23 1.4e-09 30.22 In-house 151-243 (324) Show / Hide
Range on Protein: 118-184
Range on HMM: 151-243/324
Sequence Identity: 23% (23 aa)

DLKLQNILVDSFVPR-----------AYICDFGSAKFLNN-----CVV-----EEGDVFTE------LYKAPEVVK----GAIVTPQ-ADLFSFGVMIY
|.|.||||.  .|      . |.||| ||...|   ..   |   .   || ||....  .  .  .|..|.|...|
DIKPQNILIHNGQPKTDSKKVHPNGVLKIADFGFAKHVDNNNMEQQMCQTCVNE------KRIKGTPLYMAPQILQGQGEQKPYYDYKCDIWSLGCIFY

Kinase 95114.m00093.AA CMGC 226-261 36 1.2e-08 23.51 In-house 478-513 (513) Show / Hide
Range on Protein: 226-261
Range on HMM: 478-513/513
Sequence Identity: 36% (13 aa)

KFKFLDCDCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRFF
| | .| .. .|| ..|. || .|.|.|. |. .|
KRKCCDPQAIDLLKKMLQYDPDKRITAEQALQHPYF

Kinase 95114.m00093.AA CMGC 68-184 18 5.1e-08 21.47 In-house 131-326 (513) Show / Hide
Range on Protein: 68-184
Range on HMM: 131-326/513
Sequence Identity: 18% (36 aa)

CLVMKRAAGTLVDFIENPS--YFG--LHYEDLDI---------------LL------YQTALALK--QLKDHN--LYWGDLKLQNILVDS--FV------
.||.   .| ..|.| . | |  .. .         ..   ||  .||  . |.   ||| .|||...  .   
YLVFEYMDHDLYQYIKNNQFDYQGKRPMPLSE-HENKHPHRRPPHNIKYFMIHIRYMYQILRGLKLKYCHSHWGNIIHRDLKPENILINHNCELITRMMW

-----------PRAYICDFGSAKFLNNCVVE----------------------EGDVFTELYKAPEVVKGAI----------VTPQADLFSFGVMIY
      | |||||.|.....  .            .| | |.|||. |.      |.. | |.| ...
KSEDWNPCQKNGRLKICDFGLARWYHPHSDHHFQQQPQSFKNVNKDDKPNRPYTHYVVTRWYRAPEILLGWKHYTNHNYSMHYTTPIDMWSVGCIFA

Kinase 95114.m00093.AA AGC 233-261 20 5.9e-08 15.11 In-house 357-395 (395) Show / Hide
Range on Protein: 233-261
Range on HMM: 357-395/395
Sequence Identity: 20% (8 aa)

DCQELLINCLKVDPRERWT----------IEDVLNSRFF
... |. .|..||..| .     .|.. | .|
EAKDLIKKLLCKDPEKRLGCGGNDFGDKGAEEIKNHPWF

Kinase 95114.m00093.AA AGC 118-184 17 3.1e-07 13.2 In-house 179-296 (395) Show / Hide
Range on Protein: 118-184
Range on HMM: 179-296/395
Sequence Identity: 17% (21 aa)

D-LKLQNILVDSFVPRAYICDFGSAKFLNN--------------------------------------------------CVVEEGDVF---TELYKAPE
| ||. ||| |.   ..|||..| ..|                          .     | | |||
DYLKPENILLDED-GHIKLTDFGLCKEGMNDGEKGQQSQSNMKFHWHNKKYQKSNMDTNKCNPNNWQRNNMSQEDDTTRKKRDRTWTFCGPCTPEYMAPE

VVKGAIVTPQADLFS--FGVMIY
..   ....| | .|...|
IL----YGKACDWWSFGLGCLMY

Kinase 95114.m00093.AA Pkinase 233-261 34 3.2e-07 26.63 Pfam 265-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 233-261
Range on HMM: 265-293/293
Sequence Identity: 34% (10 aa)

DCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRFF
.|.... .||..|| .|.|.|..|.. .|
ECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQILQHPWF

TyrKc 95114.m00093.AA TyrKc 1-261 18 2e-06 -118.37 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 1-261
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 18% (55 aa)

MFLGDLLDCGHEGEVYDAVYMGCQGYCA-KKVPENKKYTLEMSQYIYNLVNS----EFFIPCYGILYND-------GDPCLVMKRAA-GTLVDFIENPSY
 ||. | .|. |||| ...   .| |.. |..  .. . . . .   . . .||.  .    . ...|| .. | | |.. .. 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK---IQVAVKMLKEDA--REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLRKHRP

FGLHYEDLDILLYQTALALKQLKDHNLYWGDLKLQNILVDSFVPRAYICDFGSAKFLNNC---VVEEGDVFTE----LYK--------APEVVKGAIVTP
 | .||  .| |   | ..|.  ||  |.||..  .. |.||| .... .   |..|. .    |    |||. . . |.
K-LCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENH-TVKISDFGLSRDIYDDDQQG-ESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKFTT

QADLFSFGVMIY--IAKVMAPPF------TVSDDFPQYDGSEEDCQLREE----ACMYKLNTERDKFKFLDCDCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRF
. | .||||...   . |.     .. .| . .   ..  .      |   . ..  | . || .| | ...  ..
KSDVWSFGVCMWEIFTYGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMS-----------FVCCPDEMYQIMKQCWHEDPEDRPTFSEI--HEC

F
|
F

Kinase 95114.m00093.AA ULK 233-261 27 9e-06 16.29 In-house 301-329 (329) Show / Hide
Range on Protein: 233-261
Range on HMM: 301-329/329
Sequence Identity: 27% (8 aa)

DCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRFF
.|..|. .|..|...| ..|...| .|
ECKDLIRRMLQYDEKDRISWEELFNHPWF

Kinase 95114.m00093.AA ULK 233-261 27 1.2e-05 16.06 In-house 296-324 (324) Show / Hide
Range on Protein: 233-261
Range on HMM: 296-324/324
Sequence Identity: 27% (8 aa)

DCQELLINCLKVDPRERWTIEDVLNSRFF
.|..|. .|..|...| ..|...| .|
ECKDLIRRMLQYDEKDRISWEEIFNHPWF