Protein (view, download) , Domain (view, download)
GK149_Glam   VPVFSPKKLHRRLGNMLSKDAHGAVYSLRGCPYLAVKEIRLDGLDQHSVDAI--RRRLTV
GK148_Glam   MGVW----------GACSAGAFSVIYSLRGCPYLAVKEIRLDGLGQHGVDAXMLKRGLTA
GK143_Glam   MGVW----------GACSAGALSVIYSLRGCPYLVVREIRLDGLDQHSVDAI--RRRLTA
GK144_Glam   ----------------CSAGTLSVIYSLRGCPYLTVREIRLDGLDQHGVDAXL-KRGLTA
GK145_Glam   VPVFSPKKLHRRLGNMLSKDAHGAVYSLRGCPYLAVREIRLDGLDQHSVDAI--RRRLTA
GK147_Glam   -----PEKLFECKDEPLGTGGFYTIHASNERPKFTMRKIQLDGLDQHRVDAI--KRRLAA
GK146_Glam   VPMFSPEKLRRCLGDVLSKDAYSTIYSLKGYPHLAAKEIRPDDPDQYSVDAA--KLKLVA
                 . .  .::: . * :. ::*: *. .*: ***  : *..

GK149_Glam   LLGTLHPDVLKYHQVLMDDNTILVVTDRCCGDLRQFITDYRDIHEPIPSKLVLSLLGQLA
GK148_Glam   LLNLSHPDVLKYHQVLTDGNTILVVTDRCCGDLRQFITDYRDIHEPIPSKLVLSLLEQLA
GK143_Glam   LLGTLHPDVLKYHQVLTDGNTILVVTDRCCGDLRQFITDYRDIHEPIPSKLMLSLLGQLA
GK144_Glam   LLNLSHPDVLKYHQVLTDGNTILVVTDRCCGDLRQFITDYRDIHEPIPSELMLSLLEQLA
GK145_Glam   LLGTLHPDVLKYHQVLTDGNTILVVTDRCCGDLRQFITDYKDIHEPIPSELMLSLLGQLA
GK147_Glam   LLSASHPGVLKYHQVLTDGNTILVVTDRCCGDLRQFITDHRDIHESVPNELVLSLLGQLA
GK146_Glam   LPNTSYPDVLSCGKIIKSRNTIFIIMDRRCGDLQQLITNYRETHKPIPKRLVLSLVRDLA
        * . :*.**. ::: . ***::: ** ****:*:**:::: *:.:*..*:***: :**

GK149_Glam   GALAHLHGLSRGAHNGLPSSVVLEPDNIMFAGDGRRVVLADFGFCEGISSGAAKAGDPAY
GK148_Glam   GALAHLHGLSRSAHSGLPSSVVLEPDNVMFAGDGRRVVLADFGFCKGISSGAAKAGDPAY
GK143_Glam   GALAHLHGFSRGAHSGLPSSVVLEPDNVLFAGDGRRVVLADFGFCEGISSGAAKAGDPAY
GK144_Glam   DALAHLHSLSRSAHSGLPSSVVLEPDNIMFAGDGRRVVLADFGFCEGISSGAAKAGDPAY
GK145_Glam   GALAHLHGLSRGAHNGLPSSVVLEPDNVMFAGDGRRVVLADFGFCEGISSGAAKAGDPAY
GK147_Glam   GALAYLHGLGGDVDDDLLPRAILEPDNIMFAGDGRRVVLADFGFCEGISSGAAKAGDPAY
GK146_Glam   NCLIYLHDPINGVHGSLFPGVIFKPDNILFTENRRHIVLANFELCMGMSSWATKTGDPAY
        ..* :**.  .....* . .:::***::*: : *::***:* :* *:** *:*:*****

GK149_Glam   MAPETLLCGDTTAASDVWSLGAVAYELATLRKPDFLGGREPAEVFVDGWRPDLSGVADDL
GK148_Glam   MAPETLLRGIITPASNIWSLGAVAYELATLRKPDFLGDRDPAEVFVDGWRPDLSGVADDL
GK143_Glam   MAPETLLCGDMTQASDVWSLGAIAYELATLRKPDFLGDRDPAEVFVDGWRPDLSGIADDL
GK144_Glam   MAPETLLCGDTTAASDVWSLGAVAYELATLRKPDFLGGREPEDVFVDGWRPDLSGVTDGF
GK145_Glam   MAPETLLSGDTTAASDVWSLGAVAYELATLRKPDFLGGREPEDVFVDGWRSDLSGVADDL
GK147_Glam   MAPETLLRGDVTPASAVWSLGAVAYELATLRKPDFLRGKEPAEVFVTEWRPDLSGIADDL
GK146_Glam   MAPETLLRGIITPASNIWSIGAIAYELATLRKPDFLGGREPEDVFVDGWRPDLSGITDGF
        ******* * * ** :**:**:************* .::* :*** **.****::*.:

GK149_Glam   ARSVLERMLVLDPAERPTARRLARLLRRLGISADEQEAQDTRL----K
GK148_Glam   ARSVLERMLVLDLAERPTARGLARL----------------------L
GK143_Glam   ARSVLERMLVLDPAERPTARELARLLQMASDSTDEQEAQDTRL----K
GK144_Glam   IKSVLERIFVLDPAERPTAKELGCLLRMANDSTDEQEAQDTRLKEVCA
GK145_Glam   ARNVLERMLVLDPAERPTARGLVRLLRRPGISADEQEAQDTRL----K
GK147_Glam   ARSVLEKMLVLDPAERPTAKGLAHL----------------------I
GK146_Glam   IKSVLERIFVLDPERRPTARGLVRLLQMLNGPPDEQEAKDKAL----R
         :.***:::*** .****: * *