Sub-class of
STE20
Description:
Ste20/MAP4K subfamily named after Drosophila founder member (msn = misshapen)
Alignment:
Protein Domain
Phylogeny:
Protein Domain
HMM Logo:
Protein Domain
HMM File:
Protein Domain
Gains and losses of Subfamily MSN

Presence across species


Genes (12)

Select Gene Species Classification Alias
HGK Human STE : STE20 : MSN HGK, ZC1
MINK Human STE : STE20 : MSN MINK, ZC3
NRK Human STE : STE20 : MSN NRK, ZC4
TNIK Human STE : STE20 : MSN TNIK, ZC2
HGK Mouse STE : STE20 : MSN ZC1, HGK, Map4k4
MINK Mouse STE : STE20 : MSN Map4k6-pending, MINK, ZC3
NRK Mouse STE : STE20 : MSN NRK, Nrk, ZC4
TNIK Mouse STE : STE20 : MSN TNIK, C530008O15Rik, ZC2
MSN Sea Urchin STE : STE20 : MSN MSN, SPU_026828, Spk348
msn Fruit Fly STE : STE20 : MSN NIK, l(3)6286, l(3)j1E2, Nik, SFO082, CG16973, Mishappen, msn, msm, MESR5, l(3)03349, l(3)06946, 6286
mig-15 Nematode worm STE : STE20 : MSN ZC504.4, ZC504.4A, aSWK305, ZC504.4a, mig-15, CE25672
AqueK232 A.queenslandica STE : STE20 : MSN AqueK232